Kvalitní obsah prodává. Kvalitní obsah napsaný bez chyb ovšem prodává ještě mnohem lépe. Smutnou pravdou bohužel zůstává, že při tom všem pídění po trefných větách a chytrých obratech zapomínáme na to základní – správnou gramatiku a typografii. Zákazníci jsou ochotni odpustit leccos, ale do očí bijící gramatické chyby raketově sráží hodnotu sebelepší prezentace do temných hlubin.

Jelikož se dá chybám při psaní vyhnout jen obtížně, rozhodli jsme se těm nejčastějším věnovat speciální seriál. První díl se zabývá správným psaním interpunkčních znamének. Ačkoliv pravidla jejich umisťování do textu jsou obecně známá, chybami se rozhodně nešetří.

Bez mezer to nejde, ale všeho s mírou

Základním, obvykle známým a dodržovaným, pravidlem je psaní mezer za interpunkčními znaménky (tečkami, čárkami, otazníky, vykřičníky, dvojtečkami, středníky či výpustkami). Mezera musí být pouze jedna a umístěna výhradně za interpunkčním znaménkem.

Špatně: Nevhodně nastavená marketingová strategie nejenže nepřináší firmě prospěch , ba dokonce může škodit.
Špatně: Nevhodně nastavená marketingová strategie nejenže nepřináší firmě prospěch,ba dokonce může škodit.
Správně: Nevhodně nastavená marketingová strategie nejenže nepřináší firmě prospěch, ba dokonce může škodit.

Pozor na závorky a uvozovky

Problematicky se mnohdy jeví vkládání interpunkčních znamének za závorky či uvozovky. Obecně platí, že se interpunkce klade za uzavírací závorku, není-li v závorce umístěna samostatná věta.

Vyplatí se, pokud zákazník může volit z několika způsobů zaplacení svého nákupu (platba kartou, převodem či dobírkou).
Vyplatí se, pokud zákazník může volit z několika způsobů zaplacení svého nákupu. (Mezi nejpoužívanější řadíme platbu kartou, převodem či dobírkou.)

Stejným pravidlem se řídíme i při práci s uvozovkami. Citujeme-li neúplnou větu, tečku klademe za uvozovky. Při plné citaci je potom píšeme za tečku, neboť věta je citována i s interpunkčním znaménkem.

Dle Občanského zákoníku nesmí podnikatel „po spotřebiteli požadovat další platbu, než kterou je spotřebitel povinen uhradit na základě hlavního smluvního závazku, pokud spotřebitel nedal k této další platbě výslovný souhlas“.
„Podnikatel nesmí po spotřebiteli požadovat další platbu, než kterou je spotřebitel povinen uhradit na základě hlavního smluvního závazku, pokud spotřebitel nedal k této další platbě výslovný souhlas.“

Jak je to s výpustkou?

Pověstné tři tečky bývají často užívány jako nástroj pro zvýšení atraktivity textu, jindy zase pomáhají vybruslit ze situace, kdy autor váhá nad správným výrazem. Standardně se kladou na konec věty a slouží jako přímá náhrada tečky. Následující věta je oddělena mezerou a začíná velkým písmenem.

Začal jsem vařit vodu na čaj… Pak se ozvala ohlušující rána.

Trojtečka má svůj význam také při výčtech. Suché vyjmenovávání všech nabízených služeb zkrátka nudí, proto se vyplatí některé méně významné položky nahradit výpustkou. Jelikož v tomto případě nahrazuje slovo (nebo slova), je oddělena od předcházející čárky mezerou.

Nabízíme jablka, hrušky, meruňky, …, prostě všechny druhy chutného a šťavnatého ovoce.

Potřebujeme-li z určitých důvodů vypustit hned několik vět souvislého textu, nezbude nám než výpustku nahradit mezerou z obou stran. Dáme tak čtenáři najevo, že se nejedná o nedokončenou větu, nýbrž o vypuštění celých vět. Obvykle se v tomto případě též trojtečka vkládá do závorek.

Za devatero horami, devatero lesy a devatero moři žil král. Ten měl tři dcery (…) A tak žili šťastně až do smrti.

V příštím díle se budeme zabývat dalším častým neduhem, kterým je správné psaní pomlček a spojovníků.

Služby copywritera skvěle doplňuje jazyková korektura textů. Ačkoliv mnohdy korekturu dělá sám autor textu, často se vyplatí obrátit se na externího dodavatele korektur. Můžete si tak být jisti, že kvalita textu nebude předmětem kompromisu.